Privatumo politika

UAB „Jungtinis turto centras“

UAB „Jungtinis turto centras“ užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. UAB „Jungtinis turto centras“ taikydami organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

 

1. Pagrindinės sąvokos

 1.1. Privatumo politika – šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei slapukų naudojimo informacija, kuri patalpinta interneto svetainėje – https://hotelvictoria.lt/.

1.2. Internetinė svetainė – svetainė esanti adresu https://hotelvictoria.lt/, kurioje UAB „Jungtinis turto centras“ svečiai gali rezervuoti viešbučio kambarį / kambarius apgyvendinimui bei duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

1.3. Duomenų valdytojas – juridinis arba fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Privatumo politikoje duomenų valdytojas – UAB „Jungtinis turto centras“, juridinio asmens kodas: 142113379, buveinės adresas: Miško g. 11, LT-44321 Kaunas, Lietuva kontaktiniai duomenys: el. p. kaunas@hotelvictoria.lt, tel. Nr. +370 37 407500.

1.4. Duomenų subjektas – viešbučio svečias, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros.

1.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.

1.6. Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti viešbučio svečią, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.

1.7. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.8. Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.

1.9. Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.

 

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos.

2.2. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

2.3. Su šia Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu https://hotelvictoria.lt/ interneto svetainėje.

 

3. Asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarka

3.1. Duomenų subjektas rezervuodamas kambarį/kambarius viešbutyje, išreiškia sutikimą, kad Duomenų valdytojas tvarkys šiuos jo asmens duomenis:

3.1.1. vardą, pavardę,

3.1.2. lytis,

3.2. elektroninį paštą,

3.3. telefono numerį,

3.4. informaciją apie svečių skaičių,

3.5. gyvenimo trukmę viešbutyje.

3.6. Viešbučio svečias pateikdamas savo asmens duomenis patvirtina, jog jie yra tikslūs ir išsamūs. 3.7. Šiuo tikslu gauti registruotų vartotojų asmens duomenys saugomi 1 (vienerius) kalendorinius metus nuo viešbučio svečio rezervacijos atlikimo dienos.

3.8. Duomenų valdytojas Lietuvos Respublikos Statistikos departamentui teikia šiuos duomenis: svečių skaičius, valstybė iš kurios atvyko svečias (-iai), atvykimo tikslas, gyvenimo viešbutyje trukmę.

3.9.Duomenų subjektas, interneto svetainėje elektroninio pašto adresą, sutinka, jog tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų valdytojas tvarkys žemiau pateiktus su juo susijusius asmens duomenis:

3.10.Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.

3.11.Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.11.1. jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui,

3.11.2. teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus.